กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม ของศาสนิกชนทั่วไป ให้เป็นจุดศูนย์รวม หรือที่พักพิงจิตใจให้ร่มสงบสุข

รู้อะไร ไม่สู้ รู้เหตุแห่งทุกข์ รู้วิธีดับทุกข์ เราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเธอทั้งหลายจงก้าวข้ามฝั่งด้วยตัวเองเถิด

มูลนิธิต้นชีวิต ขอเชิญสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการ "มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ" ในเรื่อง "วิถีชีวิตใหม่เรียนรู้ใจตนเอง" ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

3 วัน 2 คืน กับท่าน อ.ยุทธนาและ มีเพื่อนๆ กัลยาณมิตรและครูบาอีก 3 รูป ร่วมเรียนรู้ ดูกาย ใจ และ การสอนในรูปแบบหลายหลากของท่าน อ.ยุทธนา ในวันที่ 23 - 25 ตค 63

โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง "บทเรียนในความมืด" สำหรับ คนตาบอด จัดขึ้นในวันจันทร์- พุธ 12-14 ตุลาคม 2563 (3วัน2คืน) มูลนิธิต้นชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม

สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 มูลนิธิต้นชีวิต